Срок за подаване на годишен отчет за образувани опасни отпадъци за отчетната 2018 г.

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с годишният отчет за образувани опасни отпадъци по ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл.13, всеки лекар по дентална медицина е необходимо да подаде в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), гр. София.

 

1. Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2018 г. се подават  до  ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител в срок до 10 март 2019 г.

 

2. Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща до ИАОС с обратна разписка, а втория остава на съхранение при лицата отговорни за изготвянето им.

 

3. Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не се образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

 

4. Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г.

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани  образците на годишните отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършените дейности с отпадъци:

 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

 

5. Адрес:

 

Изпълнителна агенция по околна среда

отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София

бул. "Цар Борис 3" 136

Тел: 02/940 64 15

Факс: 02/955 90 15

 

 

! ОБРАЗЕЦ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И В ОФИСА НА РК НА БЗС-СМОЛЯН!

Дейности по възстановянане функцията на дъвкателния апарат на ЗОЛ от 65 до 69 г. вкл.

УКАЗАНИЕ

между

НЗОК И БЗС по прилагане на НРД за ДД за 2018 г.

 

Относно: Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ от 65 до 69 години включително.

В сила от 01.09.2018 г.

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.