Срок за подаване на Годишен отчет за образувани опасни отпадъци - 10 март 2016 г.

Годишните отчети за образувани опасни отпадъци за 2015 г., по  ПРИЛОЖЕНИЕ №9, към чл. 1 се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда на хартия в срок  до 10 март 2016 г. 

 

Адрес:

 

Изпълнителна агенция по околна среда

отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София

бул. "Цар Борис III" 136

Тел: 02/ 940 64 15

Факс: 02/ 955 90 15

 

В случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.  

 

ВАЖНО!

 

Задължително попълвайте годишния отчет в два екземпляра. Изпратете отчета с обратна разписка, която прикрепете към вашия екземпляр и тя е доказателство, че е приет от ИАОС.

Издаване на становище за класификация на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: "Издаване на становище за класификация на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците"

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 на физически и юридически лица, извършващи дейности при които се генерират опасни болнични отпадъци.

Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 се издава за дейности при които се генерират опасни отпадъци. Дейностите по управление на отпадъците, включват събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане на отпадъци. Класифицирането на отпадъците осигурява екологосъобразното им управление с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. След експертна оценка на отпадъците по видове и свойства, на база представена документация се извършва класификация на отпадъците чрез избор на шест цифрен код.

 

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

 

Закон за управление на отпадъците /ДВ бр.86/2003г./Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 7, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1. / ДВ бр. 66 / 08.08.2014г./

Компетентен орган:

Становище за класификация на отпадъци се издава от Директора на РЗИ гр. Смолян.

Заявител:

Всяко физическо и юридическо лице, което  осъществява дейности в лечебно заведение, при които се генерират опасни отпадъци на територията на област СМОЛЯН.

 

Процедура по извършване на административната услуга:

 

Документи за подаване в  РЗИ гр. Смолян се подават:

 

1.     Заявление - за издаване на становище за класифициране на отпадъците, съгласно закона за управление на отпадъците.

2.     Приложение № 5 - Работен лист за класификация на отпадъците.

3.     Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадък,източник и произход на отпадъка.

4.     За издаване на Становище за класификация на отпадъци се събира такса в размер на 43,00 лв. на касата на РЗИ - Смолян./ На основаниечл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007г. (Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.)

 

ВАЖНО! Приложение №5 и Описанието на технологичния процес се изготвят в два екземпляра!

СРОК на извършване на услугата:

 

В 10 дневен срок от постъпване на заявлението РЗИ издава становище за класификация на отпадъците. 

Становището от РЗИ + втория екземпляр на документите се представя в РИОСВ - гр. Смолян за получаване на разрешение за дейности по управление на отпадъците.

Индивидуалният административен акт може да бъде получен на място, където е заявен.- от РИОСВ.

В РИОСВ не се дължи такса!

 

СРОК на валидност на Становището за класификация на отпадъци:

 

Издава се за неопределен срок !

 

 

Само при промяна в състава и свойствата на отпадъка се подават нови документи за издаване на ново становище.

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.