Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
/В сила от 01.01.2011 г.Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г./

 

За самоосигуряващите се лица - упражняващи дейност като свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества,  от 1 януари 2011 г. за тях се въвежда диференциран минимален месечен осигурителен доход. На основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 г. минималният размер на месечния осигурителен доход се определя съобразно облагаемия доход на самоосигуряващите се, деклариран в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

1. при декларирани доходи до 5400 лв. - 420 лв.;

2. при декларирани доходи от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

3.при декларирани доходи от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

4. при декларирани доходи над 7500 лв. - 550 лв.


3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА

09.05.2011 г.

Уважаеми колеги, информираме Ви, че професионалната застраховка за 2011 г. на членовете на РК на БЗС - Смолян е направена в Общинска застрахователна компания клон Смолян.

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.